User Avatar

Gorō Naya

Date of Birth Nov 17, 1929